Hvorfor er leirskole viktig?

Det er tverrpolitisk enighet om at leirskole er et godt og viktig tiltak fordi tilbudet imøtekommer flere områder i læreplanen på en særlig god måte, både i forhold til læreplanens kompetansemål, og praktiske og sosiale ferdigheter.
Det er bred enighet om at leirskole er et viktig supplement til ordinær undervisning. Et leirskoleopphold skaper samhold og motivasjon i klassen, og gir elevene en annerledes mestringsfølelse. Å bo tett sammen med andre gir også en sosial læring og utfordring.
Undervisningen på en leirskole foregår i stor grad ute ved praktisk aktivitet, og er ikke minst viktig for dagens fysisk inaktive barn.
Det er også viktig å presisere at innholdet i dagens leirskole møter kompetansekravene i skolen og bidrar til måloppnåelse for den enkelte skole.

Vi vet at Knattholmen kystleirskole:

  • gir barn og ungdom naturopplevelser, fellesskapsopplevelser og mestringsopplevelser
  • skaper trygge relasjoner som gir gi grobunn for at nye, gode vennskapsbånd blir etablert både innad i selve klassen og blant andre besøkende klasser.
  • tilrettelegger for at barn og ungdom skal få opplevelser og erfaringer som vil være med å motivere til en ekte og varig interesse for livet i naturen og ta vare på miljøet vårt.

Vi vet også at:

  • barn trenger å være i mer fysisk aktivitet.
  • barn trenger å erfare alternative arenaer for utfoldelse, lek og samvær.
  • barn trenger gode forbilder og voksne som oppmuntrer og korrigerer til en sunn og verdiorientert livsstil.

Vi er stolte av at Knattholmen kystleirskole bidrar til å gi et helsefremmende og trivselsskapende kystkulturtilbud til barn og ungdom gjennom friluftsliv, økologi og sosial samværsglede.

For mer info om ”Hvorfor leirskole” se http://leirskole.no/hvorfor-leirskole/